IB оценяване

Текущото оценяване се базира на училищната политика на оценяване, която включва различни форми и техники на преподаване, усвояване и оценяване. Така учениците изграждат компетентности и умения, които, освен за тяхното личностно обогатяване, са нужни и за успешно справяне с изпита и постигане на висока крайна оценка.

 

Формирането на крайната оценка на IB дипломата става на база външно и вътрешно оценяване, като всяко има различни компоненти и определена тежест. Съотношението между двата вида оценяване при различните предмети варира между 20 и 30% за вътрешното и съответно между 70 и 80 % за външното.

 

За да получи ІВ диплома ученикът трябва да положи успешно изпити по шестте предмета (3 от които е изучавал на стандартно ниво, и 3 – на високо ниво), да напише и представи своята дипломна работа/разширено есе (Extended Essay) от 4000 думи под ръководството на супервайзор, да завърши успешно курса по теория на познанието (TOK) и CAS програмата.

 

Скалата за оценяване на ІВ е от 1 до 7 (най-висока). За да събере максималния брой точки на ІВ дипломата – 45, ученикът трябва да получи оценка 7 по всеки от шестте предмета и 3 точки общо от двете задължителни есета – дипломна работа/разширено есе (Extended Essay) и есе по теория на познанието (ТОК Essay). Минималният брой точки за придобиване на ІВ диплома е 24.