IB учебен план

Учебният план на Дипломната програма на IB включва 6 предмета от шест предметни групи.

Учениците избират по един предмет от пет групи (1 – 5), а като шести могат да изучават или предмет от група 6, или втори предмет от другите области.

Най-малко три или най-много четири предмета се изучават на високо ниво (higher level) с хорариум от 240 учебни часа, и 3 – на стандартно ниво (standard level) с хорариум от 150 учебни часа.

Освен шестте предмета, в ядрото на Дипломната програма има три задължителни елемента, които са нейни основни изисквания - теория на познанието, дипломна работа и програмата "Творчество, физическа активност и общественополезна дейност".

Чрез този подход се постига задълбоченост в изучаването на избраните дисциплини и профилирано образование през двегодишния период на обучение. Обучението и изпитите са на английски език, с изключение на обучението по родния език А и чуждите езици (в други страни се предлага също на френски и испански).

Предметни групи

Група 1: Изучаване на език и литература (Studies in language and literature)

Това обикновено е  родният (или най-добрият) език на ученика. Изучават се творби от родната литература и произведения от световната литература в превод. Учениците формират усет към литературата и езика, изграждат умения за задълбочен анализ на художествен текст, както и разбиране за формата, стилистиката и естетиката на текста, обогатяват активния си речник, научават се на уважение към културните различия.

В група 1 има три курса – Език А: литература (Language A: literature); Език А: език и литература (Language A: language and literature); Литература и театър (Literature and performance) – интердисциплинарен предмет.

 

В група 1 „Меридиан 22” предлага: Език А: литература – български език, както и други езици за ученици на самостоятелна подготовка. 

Група 2: Овладяване на чужди езици (Language acquisition)

Основният акцент в курсовете за съвременни езици е върху овладяването и използването на езика в различни условия и за различни цели, като същевременно се насърчава разбирането на друга култура чрез изучаването на нейния език.

Предметите, включени в група 2 са: съвременни езици с курсовете – Език  за начинаещи (Language ab initio) и Език Б (Language B) за ученици, които са изучавали езика преди; и класически езици – курсове по латински и класически гръцки език.

В група 2 „Меридиан 22” предлага: Език Б – английски език; Език за начинаещи – испански и немски език. Повече

Група 3: Човек и общество (Individuals and societies)

Предметите, които се предлагат в групата, са: бизнес мениджмънт, икономика, география, история, информационни технологии в глобалното общество, философия, психология, социална и културна антропология, световни религии (само на SL).

Изучаването на всеки един от тези предмети допринася за развиването на критично възприятие на  човешкия опит и поведение, разнообразната физическа, икономическа и социална среда, в която живеят хората, историята на обществените и културните институции. Освен това целта на всеки предмет е да насърчи учениците да разпознават, да анализират критично и да оценяват теории, концепции и аргументи, свързани с естеството и дейностите на хората и обществата.

В група 3 „Меридиан 22” предлага: икономика и история.

Група 4: Експериментални науки (Sciences)

Биология, компютърни науки, химия, технология на дизайна, физика, спорт, физическа активност и здравни науки (само на SL), околна среда и общество – интердисциплинарен предмет.

Учениците изследват понятията, теориите, моделите и подходите от областта на съответния предмет и по този начин изграждат разбиране за научния метод.
Чрез задължителния проект, който е част от курса, се насърчава изграждането на критична преценка относно екологичните, социалните и етичните последици от научния прогрес. Този групов проект е интердисциплинарен и дава възможност учениците да изследват възможни научни решения за глобални проблеми.

В група 4 „Меридиан 22” предлага: биология, химия и физика. 

Група 5: Математика (Mathematics)

В група 5 има два курса, предназначени за различните потребности, интереси и възможности на учениците:  математика на високо ниво, математика на стандартно ниво.
Целите на курсовете са учениците да усвоят математически знания, понятия и принципи, да развият логическо, критическо и творческо мислене, както и да използват и усъвършенстват своите умения за абстрактното мислене  и обобщение.

Учениците също биват насърчавани да изградят разбиране за международните измерения на математиката като наука и многообразието от нейните културни и исторически аспекти.

В група 5 „Меридиан 22” предлага: математика на високо ниво и на стандартно ниво. 

Група 6: Изкуства/ избираем предмет (Arts/ Electives)

Предметите от група 6 са: танцово изкуство, музика, филмово изкуство, театрално изкуство, визуални изкуства или още един предмет от групи 1-5. Към предметите от другите групи учениците избират един предмет от група 6 или допълнителен предмет от групи 1 – 5.

Засега „Меридиан 22” не предлага предмети от група 6. Учениците избират втори предмет от групи 2. – 4.

Ядро на програмата - задължителни елементи 

Освен шестте предмета, в Дипломната програма са включени и три задължителни елемента, които обогатяват опита на учениците и поставят пред тях предизвикателството да прилагат своите знания и умения в реалния живот. Те представляват ядрото на Дипломната програма и са нейни основни изисквания. 

Дипломна работа (разширено есе) (Extended essay)

Това е съчинение от 4000 думи, което дава възможност на IB учениците да изследват тема от особен интерес по един от избраните от тях предмети. Чрез есето се подпомага изграждането на умения за изследователска работа и писане, интелектуални и творчески търсения, каквито се очакват от студентите в университета. Есето предоставя на учениците възможност да се занимават със собствено проучване по избрана от тях тема и под ръководството на ръководител (учител в училището). Резултатът е структурирана писмена работа, в която идеите и откритията са представени мотивирано и последователно по подходящ за предмета или темата начин. Препоръчително е след завършването на есето, учениците да се явят пред ръководителя на кратък устен изпит – viva voce – за защита на работата.

Теория на познанието (Theory of knowledge –ТОК)

TOK играе специална роля в IB програмата, тъй като предоставя възможност на учениците да разсъдждават върху естеството на познанието и как знаем това, което твърдим, че знаем. Основният въпрос на ТОК е "Как знаем това?" Учениците биват насърчавани да разсъждават за това как по различните дисциплини се постига знание, какво е общото и различното между различните дисциплини. Следователно ТОК едновременно поддържа и се поддържа от изучаването на другите предмети в Дипломната програма, тъй като от учениците се изисква да изследват въпроси, свързани с познанието, придобито чрез опита им по другите предмети. Гръбнакът на курса по TOK са дискусията и критическият анализ при разглеждането на въпроси като:
- Какво може да се приеме като доказателство за X?
- Кое е добро обяснение за предмет Y?
- Как можем да преценим кой е най-добрият модел на Z?
- Как можем да бъдем сигурни за W?
- Какво означава теория T в реалния свят?
- Как да знаем дали това е правилно да се направи S?

Чрез обсъждане на подобни въпроси учениците осъзнават по-добре своите лични и идеологически предположения, както и развиват разбиране за разнообразието и богатството на културни перспективи. Курсът по TOK се оценява чрез устно изложение и есе от 1600 думи. TOK презентацията оценява способността на ученика да прилага мисленето, развито чрез теорията на познанието, в реални ситуации, докато TOK есето има по-концептуална отправна точка.

ТОК е курс, който поставя много изисквания и предизвикателства пред учениците, но също така играе решаваща роля за ефективната им подготовка за сложния и бързо променящ се свят, с който те ще се сблъскат както при обучението си в Дипломната програма, така и след това.

Творчество, физическа активност, общественополезна дейност (Creativity, activity, service – CAS)

Програма, която стимулира учениците да участват в различни творчески прояви, спортни занимания и състезания, в дейности, подпомагащи социално слаби групи в обществото или в полза на училищната или местната общност. По този начин се насърчава изграждането на цялостна личност с гражданска позиция и активно отношение към живота извън училищната среда.

Творчество, физическа активност, общественополезна дейност (CAS) е „сърцето” на Дипломната програма. CAS дава възможност на учениците да осъществят профила на IB ученика реално на практика, да израснат като уникални хора и да видят своята роля по отношение на другите. CAS е организиран около три основни направления, които са:
- творчество – изкуства и други таланти, които включват креативно мислене
- физическа активност – физическо натоварване, което допринася за здравословния начин на живот и допълва академичната работа по програмата.
- общественополезна дейност – безвъзмездна и доброволна дейност в полза на общността, която допринася за обучението на учениците.

Учениците развиват уменията и нагласите си чрез разнообразни индивидуални и групови дейности, които им дават възможност да изразят талантите си и себе си като личности. CAS допълва учебната програма по холистичен начин и дава възможност на учениците за свободна изява, съвместна работа, самоусъвършенстване и забавление.

От учениците също така се изисква да участват в CAS проект, в който да покажат инициативност, постоянство и да развиват умения за екипна работа, решаване на проблеми и вземане на решения. Училището и учениците трябва да отдават на CAS същото значение, както на всеки друг елемент от Дипломната програма, и да осигурят достатъчно време за участие в CAS програмата. Успешното завършване на CAS е изискване за присъждане на IB дипломата. Макар и да не се оценяват формално, учениците разсъждават върху опита си по CAS и представят доказателства, че в постигнали осем резултата от обучението. Очаква се, че в резултат на дейностите си по CAS, учениците са постигнали 7резултата и са:

-    осъзнали по-добре собствените си сили и областите, които трябва да развиват
-    посрещнали нови предизвикателства
-    планирали и инициирали дейности
-    работили съвместно с други
-    показали постоянство и ангажираност към дейностите си
-    се ангажирали с въпроси от глобално значение
-    осъзнали етичните последици от действията си
-    развили са нови умения.

Подробна информация за предметите в Дипломната програма на IB можете да намерите на сайта на IBO: www.ibo.org