IB предмети в "Меридиан 22"

"Меридиан 22" предлага следните IB предмети, които могат да се изучават на стандартно и на високо ниво: 

Група 1: Изучаване на език и литература 
(Studies in language and literature)

Език А: литература на български език

Курсът е предвиден за ученици, за които българският език е роден или го владеят на ниво, близко до това на носителите на езика.
Курсът има няколко основни цели: 

 • да запознае учениците с произведения от различни периоди, стилове и жанрове; 
 • да развие у тях способност да анализират задълбочено и подробно отделни текстове и да правят съответните връзки; 
 • да развият уменията за изразяване както устно, така и писмено; 
 • да помогне на учениците да възприемат и разбират дадена творба като продукт на определен културно-исторически контекст, който оказва своето влияние върху нея; 
 • да насърчи чрез изучаването на литературни творби разбиране за различието в гледните точки на хора от различни култури и как тези гледни точки изграждат смисъла; 
 • да изгради у учениците разбиране на качествата на текста като форма, стил и естетика; 
 • да развие у младите хора вкус и интерес към художествената творба и езика; 
 • да развие разбиране за техниките на литературната критика; 
 • да усъвършенства уменията на учениците за задълбочен самостоятелен анализ и формиране на собствено мнение по различни аспекти.

За чуждестранни ученици се организира самостоятелна подготовка по предмета и на други езици. 

Група 2: Овладяване на чужди езици 
(Language acquisition)

Език Б: английски език (Language B - English)

Английски език Б е курс за ученици, които вече имат познания по езика. Фокусът е върху заучаването и прилагането на езиковата система чрез слушане, говорене, четене и писане.

Целта е да се насърчат учениците да усъвършенстват уменията си да се изразяват писмено и устно, така че в края на курса да могат:

 • да общуват ясно и ефективно в широк спектър от ситуации;
 • да разбират и използват богат речников състав;
 • да изразяват идеите и възгледите си, като структурират аргументацията си ясно и убедително;
 • да разбират и анализират сравнително сложни писмени и устни материали;
 • да оценяват тънкостите на езика в широк гама от форми, стилове и регистри;
 • да демонстрират интерес и чувствителност по отношение на културите, свързани с английския език;
 • да изградят увереност в употребата на езика и да го използват с удоволствие за комуникация.

 

Език за начинаещи (ab initio) - испански и немски език

Езиковият курс за начинаещи (ab initio) е предназначен за ученици, които имат ограничени/никакви познания по езика. Учениците не само могат да започнат изучаването на втори чужд език в училище, но и да се запознаят с културата на съответния език. 
Целите на езиковия курс за начинаещи са идентични с целите на обучението по предметите в група 2 – да се насърчат учениците да усъвършенстват уменията си да се изразяват писмено и устно, като са съобразени с началното ниво на изучаване на езика.

Курсът се изучава единствено на SL.

 

Група 3: Човек и общество 
(Individuals and societies)

Икономика

IB икономиката е предмет, който изучава недостига и разпределението на ресурсите, както и методите и процесите за задоволяване на човешките потребности. Предметът също така развива разбиране за въпросите на развитието, с които се сблъскват страните в процеса на промяна. Като социална наука, икономиката използва научни методи, които включват количествени и качествени елементи.

В допълнение към целите на предметите от група 3,  учебната програма по икономика цели да помогне на учениците:

 • да разбират и развиват микроикономически и макроикономически теории и концепции, както и да ги прилагат в условията на реалната икономическа действителност;
 • да оценяват влиянието на различните икономически взаимодействия между страните и отражението им върху индивидите и обществата;
 • да бъдат добре осведомени по въпросите, свързани с икономическото развитие на нациите.

 

Група 4: Експериментални науки 
(Sciences)

Биология

IB биология включва теми като анатомия и физиология на човека, биохимия, генетика, еволюция и екология.

Целта е да се насърчат учениците да подобрят своите научни познания, така че в края на курса те да:

 • показват разбиране на научните факти, понятия, техники, терминология и методи за представяне на събраната информация;
 • прилагат и използват познанията си по отношение на научни факти, понятия, методи и техники;
 • използват ефективно научната терминология и прилагат подходящи методи за представяне на информация.

Обучението включва лабораторни експерименти и интердисциплинарен проект в група 4. Това е съвместна дейност, при която ученици, изучаващи различни предмети от група 4, работят заедно по научна или технологична тема, която им дава възможност да споделят понятията и наученото по различните предмети.


Физика
Физиката в IB дипломната програма включва две области на науката: научни знания (принципи и феноменологични понятия) и научна дейност (експериментална и концептуална).

Чрез изучаване на физика учениците биха разбрали как учените работят и комуникират помежду си.

Целите позволяват на учениците да:

 • оценят научното изследване и творчество в глобален контекст чрез стимулищи и предизвикателни възможности;
 • придобият, прилагат и използват набор от знания, методи и техники, които характеризират науката и технологиите;
 • развият способност да анализират, оценяват и синтезират научна информация;
 • развият критично усещане за необходимостта от, и стойността на ефективно сътрудничество и комуникация по време на научни дейности;
 • развият и прилагат комуникационни умения от 21-ви век в областта на науката.

 

Химия

Предметът IB химия запознава учениците с фундаментални теории за строежа на материята и природа на химичните връзки, енергетика и термодинамика, кинетика и равновесни процеси. Изучават се основните класове органични съединения и механизми на протичане на химичните реакции. Усвояват се основни познания, свързани с методите и техниките за идентификация на сложни органични молекули както в качествен, така и в количествен аспект

Целта на курса е учениците да могат:

 • Да използват специфична химична терминология, символика, метрика, съобразени с международните системи за стандарти и номенклатура, като задълбочат теоретичните си и практически познанията;
 • Да планират и провеждат химичен експеримент, съобразен с изисквания за техника на безопасност, екологични и етични норми;
 • Да снемат експериментални данни, да обработват и анализират резултати, да ги представят в числова и гарафична форма, да правят изводи и препоръки, да подготвят лабораторни протоколи;
 • Да ползват научна литература и справочници, като извличат и съпоставят факти, модели и теории и ги прилагат в собствени хипотези и експерименти.

IB програмата включва не само теоретична и експериментална подготовка по химия, но и съчетаване с интердисциплинарни познания по други природните науки, като биология и физика. Учениците работят в групи върху определена тема, като сами предлагат идеи, формират хипотези и ги потвърждават или отхвърлят въз основа на предложен и проведен от тях експеримент, а резултатите онагледяват и представят пред други ученици. По този начин развиват логично мислене, комбинативност, кооперативност и умение за работа в екип, комуникативни способности.

 

Група 5: Математика 
(Mathematics)