Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за 
учениците от 12. клас в самостоятелна форма на обучение през 

учeбната 2019/ 2020 година, както следва:


 

ТУК