Обучението в „Меридиан 22” е организирано в 5-годишен курс с два основни блока – от 8. до 10. клас и от 11. до 12. клас.

Приемът на ученици е с кандидатстване след завършен 7. клас и след завършен 10. клас за Дипломната програма на IB.

Ученици се допускат и чрез индивидуален прием/ трансфер от други училища от страната и чужбина, включително от други IB училища, след представяне на необходимите документи и/или полагане на съответните изпити за покриване на нивото.

Подробна информация може да намерите в секцията Прием.


 

За втория блок – 11. и 12. клас, учениците могат да избират между:


А) Обучение в Дипломната програма на ІВ и профилирано обучение по българската система
    Учениците завършват с ІВ диплома и българска диплома.

Б) Профилирано обучение по българската система
    Учениците завършват с българска диплома за средно образование.

В) Изучаване на отделни предмети от Дипломната програма и явяване на изпити по тях  според нейните изисквания и профилирано обучение по българската система
    Учениците завършват с българска диплома и ІВ сертификати.

Г) Обучение само в Дипломната програма
    Учениците завършват с International Baccalaureate Diploma

Основната цел на обучението е формиране на личности със заслужено самочувствие на знаещи и можещи граждани на 21 век с висока ценностна система и интернационално мислене. Тя е заложена в мисията на училището.

За да постигне тази основна цел училището си поставя няколко конкретни задачи, чрез които се изграждат необходимите знания и умения за успешната реализация на учениците след завършване на средно образование:

- постигане на високо ниво на владеене на английски език като основа за постигане на високи резултати в цялостната им подготовка и конкурентоспособност;

- подготовка и мотивация за постъпване в ІВ програмата, която прави българските ученици част от световната IB общност и им открива възможности за продължаване на образованието в най-престижните университети в света;

- целенасочена подготовка за българските зрелостни изпити и ІВ изпитите.

Организацията на обучението е въз основа на училищните политики, които са разработени в съответстве с политиките на ІВ организацията, и се прилагат за цялото училище:

- Политика на прием
- Езикова политика
- Политика на оценяване
- Политика за академична честност
- Политика за ученици със специални образователни потребности

Обучението в „Меридиан 22” се провежда в малки групи, което дава възможност за индивидуална работа и персонално отношение на учителите към всеки един ученик за развиване и усъвършенстване на неговите знания, умения, способности, интереси. Учителят подкрепя, съветва и насърчава учениците не само в часовете по предмета си, но и за цялостното им развитие.

Използва се модерно мултимедийно и интерактивно оборудване. Прилагат се разнообразни методи на преподаване, ефективни практики, разработени и доказали се в обучението в Дипломната програма на ІВ, които обогатяват учебния процес във всички часове.

Като международно училище, „Меридиан 22“ се стреми да наложи стандартите и практиките на Международния бакалауреат в цялостната си работа, не само по отношение на Дипломната програма, с което гарантира високо качество на обучението, с фокус върху ученика, съизмеримост на резултатите и ясни правила.

Училището поддържа постоянен контакт с родителите. Редовно се води онлайн електронен дневник, който дава възможност на родителите да следят учебния процес и получават точна и навременна информация относно представянето на учениците и важни за училището събития. Родителите биват незабавно уведомявани при отсъствия. За учениците от Дипломната програма периодично се изготвят и изпращат справки на родителите за напредъка на децата им.