Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

IB предмети

 

 

 

 

 

 

В Дипломната програма на IB учениците избират шест предмета - по един от всяка група, като вместо предмет от група шест могат да изучават втори предмет от друга област. Учениците, които не се обучават в Дипломната програма на IB могат да получат IB сертификати по отделни предмети.

"Меридиан 22" предлага следните IB предмети:

 

Група 1: Изучаване на език и литература (Studies in language and literature)

 

Език А: литература – български език                                                

 

Курсът е предвиден за ученици, за които българският език е роден или го владеят на ниво, близко до това на носителите на езика.

Цели
Курсът има няколко основни цели: да запознае учениците с произведения от различни периоди, стилове и жанрове; да развие у тях способност да анализират задълбочено и подробно отделни текстове и да правят съответните връзки; да развият уменията за изразяване – както устно, така и писмено; да помогне на учениците да възприемат и разбират дадена творба като продукт на определен културно-исторически контекст,който оказва своето влияние върху нея; да насърчи чрез изучаването на литературни творби разбиране за различието в гледните точки на хора от различни култури и как тези гледни точки изграждат смисъла; да изгради у учениците разбиране на качествата на текста като форма, стил и естетика; да развие у младите хора вкус и интерес към художествената творба и езика; да развие разбиране за техниките на литературната критика, да усъвършенства уменията на учениците за задълбочен самостоятелен анализ и формиране на собствено мнение по различни аспекти

Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Курсът се предлага на SL и HL, като следва един и същ модел, но със значителни количествени и качествени разлики между двете нива.

Съдържание на учебната програма
В рамките на двегодишния курс се изучават 13 произведения, три от тях – представителни творби на световната литература и десет от българската.

Част 1: Световна литература – изучават се 3 творби на HL и 2 творби на SL. Учениците предават съчинение разсъждение (reflective statement) и литературно есе (literary essay) по една от творбите, изучавани в тази част. 
Част 2: Подробно разглеждане – изучават се 3 творби на HL (едната задължително поезия), и 2 на SL от различни жанрове. Оценява се чрез устен изпит – 10-минутен коментар върху откъс от изучавана творба за SL, а за HL – върху изучавано стихотворение , последвано от дискусия с учителя.
Част 3: Литературни жанрове – изучават се 4 творби на HL и 3 творби на SL от един жанр. Оценява се на втория писмен изпит,
Част 4: Творби по избор -  3 на HL и 3 на SL, които се оценяват на устна презентация.

За да бъдат спазени изискванията на ІВ към предмета, в програмата са включени различни литературни жанрове и периоди от историята на българската и световната литература. За да бъдат покрити и изискванията на МОН, голяма част от авторите и творбите, включени в ІВ курса, са избрани от конспекта за държавния зрелостен изпит. 

Оценяване
Крайната оценка се формира от вътрешното и външното оценяване. Вътрешното оценяване представлява 30% от крайната оценка и включва два устни изпита – устна презентация и устен коментар с последваща дискусия. Устният коментар с  дискусия се записва, а аудиозаписът се изпраща на екзаминатори на ІВ за модериране на оценката. Външното оценяване носи 70% от крайната оценка и се състои от три елемента: писмена работа (Written assignment & Reflective statement – 25 %), която се изработва още първата година от курса на обучение, и два писмени изпита (Paper1 – 20% и Paper 2 – 25%), които се провеждат по време на финалната изпитна сесия в края на двегодишното обучение в ІВ програмата.

 

За чуждестранни ученици се организира самостоятелна подготовка по предмета и на други езици (немски, китайски).

 

Група 2: Овладяване на чужди езици (Language acquisition)

 

Език Б – английски език (Language B - English)                                               

 

Английски език Б е курс за ученици, които вече имат познания по езика. Фокусът е върху заучаването и прилагането на езиковата система чрез слушане, говорене, четене и писане.

 

Цели
Целта е да се насърчат учениците да усъвършенстват уменията си да се изразяват писмено и устно, така че в края на курса да могат:
- Да общуват ясно и ефективно в широк спектър от ситуации.
- Да разбират и използват богат речников състав.
- Да изразяват идеите и възгледите си, като структурират аргументацията си ясно и убедително.
- Да разбират и анализират сравнително сложни писмени и устни материали.
- Да оценяват тънкостите на езика в широк гама от форми, стилове и регистри.
- Да демонстрират интерес и чувствителност по отношение на културите, свързани с английския език.
- Да изградят увереност в употребата на езика и да го използват с удоволствие за комуникация.


Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Курсът се предлага на SL и HL. Учебната програма за двете нива е еднаква, като на HL са включени и 2 литературни творби. Разликата между нивата се определя от целите и критериите на оценяването, дълбочината и широчината на изучаваните теми, оценяваните компонентни, изучаването на литературни творби и учебните часове (150 на SL и 240 на HL).


Съдържание на учебната програма
Ядрото на курса - включващо теми и за двете нива - е разделено на три основни теми: Медии и комуникация; Глобални проблеми; Социални взаимоотношения
Освен това, се избират две от следните пет избираеми теми: Културно разнообразие; Обичаи и традиции; Здраве; Свободно време; Наука и технологии
На HL учениците изучават допълнително две литературни творби.


Оценяване

Външно оценяване – 70 %
Изпит 1: Умения за възприемане на текст - 25%:
- Четене с разбиране, базирано на четири (SL) или пет (HL) писмени текста.
Изпит 2: Умения за създаване на текст – 25%:
- Раздел A: Една писмена задача от 250–400 думи по избор от пет възможности, базирана на избираемите теми.
- Раздел B: Лична интерпретация на зададен цитат, свързан с основните теми. Отговорът трябва да е с дължина от 150 до 250 думи (само за HL).

Писмена задача: Умения за възприемане и създаване на текст – 20%
За SL: Сравнително четене и създаване на писмен текст от 300 до 400 думи плюс експозе от 100 думи. Задачата е базирана на изучавани теми от ядрото.
За HL: Творческа задача, която включва създаването на текст от 500 до 600 думи и експозе от 150 думи. Писмената задача е базирана на едно или две литературни произведения, изучавани по време на двугодишния курс.

Вътрешно оценяване - 30%
Индивидуален устен изпит – 20%
Базиран на избираемите теми: представлява 10-минутна презентация по фотография и дискусия с преподавателя по свързаните с нея теми.
Интерактивна устна задача – 10%
Базирана на основните теми: преподавателят оценява три устни задачи, проведени в часовете.

 

Език за начинаещи (ab initio) – испански и немски език                

 

Езиковият курс за начинаещи (ab initio) е предназначен за ученици, които имат ограничени/никакви познания по езика. Учениците не само могат да започнат изучаването на втори чужд език в училище, но и да се запознаят с културата на съответния език.

Цели
Целите на езиковия курс за начинаещи са идентични с целите на обучението по предметите в група 2 – да се насърчат учениците да усъвършенстват уменията си да се изразяват писмено и устно, като са съобразени с началното ниво на изучаване на езика.

Стандартно (SL)
Курсът се изучава единствено на SL.

Съдържание на учебната програма

Обучението включва работа с текстове от ежедневието и е насочено към развиване на комуникативните умения на учениците от самото начало на обучението. Учебното съдържание е организирано в три основни теми:
•    Човек и общество;
•    Работа и свободно време;
•    Градска и извънградска среда.

Във всяка основна тема има съответни подтеми, които дават на учениците възможности да практикуват и изследват езика, както и да развиват разбиране за други култури. Чрез изграждането  на умения за възприемане, изразяване и интерактивност, учениците могат да реагират и да взаимодействат по подходящ начин в определени ежедневни ситуации.

Всеки от езиковите курсове за начинаещи се изучава по конкретна програма за граматичния и лексикален материал, която  се следва заедно с указанията в ръководството.

Оценяване

Външно оценяване – 75%

Изпит 1: Умения за възприемане на текст – 30%
Четене с разбиране на четири писмени текста. (40 точки)
Упражнение за боравене с текст.

 

Изпит 2: Умения за създаване на текст – 25%
Две задължителни писмени задачи. (25 точки)
Раздел A (7 точки): Отговор на един въпрос по избор от два.
Раздел B (18 точки): Отговор на един въпрос по избор от три.

Писмена задача: Умения за възприемане и създаване на текст – 20%

Писмена задача с обем от 200–300 думи на изучавания език, която се изпълнява в час под наблюдение на учител. (20 точки)

 

Вътрешно оценяване: интерактивни умения – 25%
Индивидуален устен изпит (25 точки)
Устен изпит от три части, който се оценява от учителя и се модерира външно от IB.
•    Част 1: Презентация на ученика по фотография (по избор от две).
•    Част 2: Последващи въпроси по фотографията.
•    Част 3: Общ разговор, включващ поне два въпроса от писмената задача.

 

Група 3: Човек и общество (Individuals and societies)

 

Икономика                                                                                               

                                                                                        

Икономиката е предмет, който изучава недостига и разпределението на ресурсите, както и методите и процесите за задоволяване на човешките потребности. Предметът също така развива разбиране за въпросите на развитието, с които се сблъскват страните в процеса на промяна. Като социална наука, икономиката използва научни методи, които включват количествени и качествени елементи.

 

Цели
В допълнение към целите на предметите от група 3,  учебната програма по икономика на стандартно и високо ниво цели да помогне на учениците:
-    да разбират и развиват микроикономически и макроикономически теории и концепции, както и да ги прилагат в условията на реалната икономическа действителност;
-    да оценяват влиянието на различните икономически взаимодействия между страните и отражението им върху индивидите и обществата;
-    да бъдат добре осведомени по въпросите, свързани с икономическото развитие на нациите.

Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Учениците, изучаващи икономика на SL и HL имат обща учебна програма, като за HL някои от темите са разширени. Учебната програма както за SL, така и за HL изисква учениците да развият определени умения, техники, качества и знания. Учениците на HL също трябва да усвоят допълнителен набор от знания, включващи способността да анализират, синтезират и оценяват науката, както и да развият качествени умения с цел да обясняват и анализират икономическите взаимовръзки.

Съдържание на учебната програма
1. Микроикономика - Конкурентни пазари: търсене и предлагане; Еластичност; Държавна намеса; Пазарен дефект; Теория на фирмата и пазарни структури (само за HL)    35    95
2. Макроикономика - Равнище на общата икономическа активност; Съвкупно търсене и съвкупно предлагане; Макроикономически цели; Фискална политика; Парична политика
3. Международна икономика - Международна търговия, Валутни курсове; Платежен баланс; Икономическа интеграция; Условия на търговия (само за HL).
Икономика на развитието    Икономическо развитие; Измерване на икономическото развитие; Роля на националните фактори; Роля на международната търговия; Роля на преките чуждестранни инвестиции; Роля на международната политика и многостранната помощ; Роля на международния дълг; Баланс между пазарите и намеса.

Вътрешно оценяване - Портфолио от три коментара, 750 думи, всеки от различен раздел

 

Оценяване
Целите на оценяването (ЦО) по икономика са четири, като в края на курса се очаква учениците да могат да:
1.  демонстрират познаване и разбиране на конкретното съдържание
2.  прилагат и анализират тези знания и разбиране
3.  обобщават и оценяват
4.  подбират, използват и прилагат различни умения и техники.

По отношение на съдържанието на учебната програма и в изпитните въпроси се използват основни инструкции, които посочват доколко задълбочено се разглежда дадената тема. Те са класифицирани по-долу спрямо целите на оценяването:
•  ЦО1 – познаване и разбиране на конкретно съдържание
•  ЦО2 – прилагане и анализ на тези знания и разбиране
•  ЦО3 – обобщение и оценка
•  ЦО4 – подбор, използване и прилагане на различни умения и техники
Учителите и учениците трябва да са запознати с тези условия, за да разбират степента на задълбоченост на разглеждането, която се изисква при изпитните въпроси.

Външно оценяване – 80%                                                                                  
SL    Писмен изпит  1 – 40%   Разширен отговор (50 точки)
                 Раздел A - Микроикономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор. (25 точки)
                 Раздел B – Макроикономика] Отговор на един от два възможни въпроса по избор. (25 точки)

 

HL    Писмен изпит  1 –  30%   Разширен отговор (50 точки)
                 Раздел A - Микроикономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (25 точки).
                 Раздел B – Макроикономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (25 точки).

 

SL    Писмен изпит  2 – 40%    Тълкуване на данни (40 точки)
                 Раздел A – Международна икономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (20 точки).
                 Раздел B – Икономика на развитието; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (20 точки).

 

HL    Писмен изпит  2 – 30%     Тълкуване на данни (40 точки)
                  Раздел A – Международна икономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (20 точки).
                  Раздел B – Икономика на развитието; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (20 точки).

 

HL    Писмен изпит 3 - 20%       Разширен отговор (50 точки);
                  Разширен учебен материал от раздели: микроикономика, макроикономика, международна икономика, икономика на развитието.
                  Отговор на два от три възможни въпроса по избор (25 точки на въпрос).

Вътрешно оценяване – 20%
SL & HL    Този компонент се оценява от учителя и се изпраща на ІВ за модериране на оценката в края на курса. Учениците изработват портфолио с три коментара върху различни раздели и  подбрани актуални материали от медиите. Брой думи – до 750; (45 точки).

 

История                                                                                                    

 

Историята е процес на записване, изучаване и тълкуване на миналото чрез проучване на различни по характер извори. Това е дисциплина, която помага на хората да разберат себе си, другите и света – както в миналото, така и в настоящето.

Предметът „История“ в Дипломната програма на ІВ се състои от основен курс, включващ детайлно изучаване на установена предметна област, и две изборни теми. За високо ниво учениците избират между няколко избираеми направления в по-широка област, като се насърчава изучаването в дълбочина.

Цели
•    Да обучава учениците в разбиране на историята като учебна дисциплина и като наука, запознаваща ги с естеството и разнообразието на

     историческите извори, методи на изследване и интерпретации;
•    Да насърчава разбирането на настоящето чрез критично разглеждане на миналото;
•    Да спомага за разбирането на историческото наследство на национално, регионално и международно ниво;
•    Да развива у учениците съзнание за историческа идентичност чрез изучаване на историческия опит на различни култури.

Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Обучението на стандартно ниво завършва с два външни писмени изпита и историческо изследване за вътрешно оценяване. Обучението на високо ниво завършва с три външни писмени изпита и историческо изследване за вътрешно оценяване.

Съдържание на учебната програма
В рамките на двугодишния период на обучение учениците се запознават с основните исторически процеси от световната история през 20 век (направление 2).


SL & HL  (40 часа)  Зададена тема:

                                         Миротворчество и мироопазване – международните отношения в периода 1918–1936 г.

 

SL & HL  (90 часа)  Теми по избор:

                                         1. Създаване и управление на еднопартийните режими
                                         2. Студената война

HL         (90 часа)  Тема по избор с три подтеми: Аспекти на историята на Европа и Близкия изток:
                                         1. Междувоенните години: конфликти и сътрудничество (1919 – 1939 г.)
                                         2. Съветският съюз и Източна Европа (1924 – 2000 г.)
                                         3. Втората световна война и следвоенното развитие на Западна Европа (1939 – 2000 г.)

SL & HL    Вътрешно оценяване: Историческо изследване    20 часа


Оценяване
Външно оценяване – 80% (5 часа)
•  Писмен изпит 1 – 20% (1 час)
   Четири кратки структурирани въпроса (25 точки)

•  Писмен изпит 2 – 25% (1 час и 30 минути)
   Два въпроса за развиване (40 точки)

•  Писмен изпит 3 – 35% (2 часа и 30 минути)
   Три въпроса за развиване (60 точки)

Вътрешно оценяване – 20%
   Историческо изследване върху тема от програмата по избор
   Приблизително 20 учебни часа. (25 точки)

 

Група 4: Експериментални науки (Experimental sciences)

 

Биология                                                                                                  

 

IB биология включва теми като анатомия и физиология на човека, биохимия, генетика, еволюция и екология.

Цели
Целта е да се насърчат учениците да подобрят своите научни познания, така че в края на курса те да могат да:
- показват разбиране на научните факти, понятия, техники, терминология и методи за представяне на събраната информация;
- прилагат и използват познанията си по отношение на научни факти, понятия, методи и техники;
- използват ефективно научната терминология и прилагат подходящи методи за представяне на информация.

Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Курсът се предлага на SL и HL. Има обща учебна програма в SL и HL – теми от 1 до 6 и два допълнителни раздела, избрани от учениците. HL включва допълнителни теми от 7 до 11.

Съдържание на учебната програма
Учебната програма обхваща 11 теми (ядро от 6 еднакви за двете нива теми и други 5 само за HL), допълнителни 2 теми по избор от 4, лабораторни експерименти, и практически интердисциплинарен проект.

    Ядро с еднакви теми за двете нива:
Тема 1: Клетъчна биология – клетъчна теория, прокариотни и еукариотни клетки, мембранна структура и транспорт, произход на клетките, клетъчното делене, стволови клетки
Тема 2: Молекулярна биология – химични елементи и вода, въглехидрати, липиди и протеини, ДНК (структура, репликация, транскрипция и транслация), клетъчно дишане и фотосинтеза
Тема 3: Генетика и генно инженерство – хромозоми, гени, алели и мутации, унаследяване на кръвни групи, клониране на организми, генетична модификация и биотехнологии
Тема 4: Екология – съобщества и екосистеми, енергиен поток, въглероден цикъл, изменение на климата
Тема 5: Eволюция и биологично разнообразие – доказателства за еволюцията, естествен подбор, класификация, биологично разнообразие, кладистика
Тема 6: физиология на човека – структура и функции на основните човешки системи; хомеостаза и имунитет

    Теми само за HL:
Тема 7: Нуклеинови киселини
Тема 8: Метаболизъм, клетъчно дишане и фотосинтеза
Тема 9: Растения – растителна структура, транспорт и възпроизводство на цъфтящи растения
Тема 10: Генетика и еволюция – полигенно унаследяване, скачени гени, кросинговър
Тема 11: Физиология на животните

    Допълнителни теми (две от четири по избор):
A: Невробиология и поведение – невронно развитие на човешкия мозък, възприемане на стимули, вродено и заучено поведение, неврофармакология, етология
B: Биотехнологии и биоинформатиката – микроорганизми в промишлеността, биотехнологиите в селското стопанство, опазването на околната среда, медицина, биоинформатика
C: Екология и опазване на околната среда
D: физиология на човека

    Лабораторни експерименти:

SL – 30 часа лабораторна работа, HL – 50 часа лабораторна работа

    Интердисциплинарен проект в група 4:

Това е съвместна дейност, при която ученици, изучаващи различни предмети от група 4, работят заедно по научна или технологична тема, която им дава възможност да споделят понятията и наученото по различните предмети.

Оценяване
Външното оценяване представлява 76% от крайната оценка и се състои от три писмени изпита:
Изпит 1 – съставен от въпроси с избор от няколко отговора
Изпит 2 – състои се от две части:
         Раздел A – въпроси, които изискват учениците да анализират даден набор от данни
         Раздел Б – от учениците се очаква да отговорят на два въпроса по избор от четири за HL или един въпрос по избор от три в SL.
Изпит 3 – няколко въпроса с кратки отговори и един въпрос с разширен отговор по всяка от двете избрани допълнителни теми.

Вътрешното оценяване представлява 24% от крайната оценка и включва лабораторен протокол от 10 часа работа се представя за независима оценка на модератор.

 

Група 4: Физика


Физика на стандартно и високо ниво                                                                                                                                                                                                                  

Физика

Физиката в IB дипломната програма включва две области на науката: научни знания (принципи и феноменологични понятия) и научна дейност (експериментална и концептуална).

Цели

 

Чрез изучаване на физика учениците биха разбрали как учените работят и комуникират помежду си.

Целите позволяват на учениците да:

• оценят научното изследване и творчество в глобален контекст чрез стимулищи и предизвикателни възможности

• придобият, прилагат и използват набор от знания, методи и техники, които характеризират науката и технологиите

• развият способност да анализират, оценяват и синтезират научна информация

• развият критично усещане за необходимостта от, и стойността на ефективно сътрудничество и комуникация по време на научни дейности

• развият и прилагат комуникационни умения от 21-ви век в областта на науката

 

Стандартно (SL) и високо ниво (HL)

Курсът се предлага на SL и HL. Има обща учебна програма в SL и HL – теми от 1-8 и един допълнителен раздел, избран от учениците. HL включва допълнителни теми от 9 до 12.

Съдържание на учебната програма

 

                                                                                                     SL        HL

Общо учебни часове                                                150        240

Теория                                                                     110        180

·         Ядро

  1. Измервания и неопределености
  2. Механика
  3. Топлофизика
  4. Вълни
  5. Електричество и магнетизъм
  6. Движение по окръжност и гравитация
  7. Атомна, ядрена физика и физика на елементарните частици
  8. Производство на енергия

·         Теми само за HL

 9. Вълнови явления

10. Полета

11. Електромагнитна индукция

      12. Квантова и ядрена физика

 

·         Допълнителни теми (една по избор)

    A. Теория на относителността