Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

IB предмети

В Дипломната програма на IB учениците избират шест предмета - по един от всяка група, като вместо предмет от група шест могат да изучават втори предмет от друга област. Учениците, които не се обучават в Дипломната програма на IB могат да получат IB сертификати по отделни предмети.

"Меридиан 22" предлага следните IB предмети:

 

Група 1: Изучаване на език и литература (Studies in language and literature)

 

Език А: литература – български език                                                

 

Курсът е предвиден за ученици, за които българският език е роден или го владеят на ниво, близко до това на носителите на езика.

Цели
Курсът има няколко основни цели: да запознае учениците с произведения от различни периоди, стилове и жанрове; да развие у тях способност да анализират задълбочено и подробно отделни текстове и да правят съответните връзки; да развият уменията за изразяване – както устно, така и писмено; да помогне на учениците да възприемат и разбират дадена творба като продукт на определен културно-исторически контекст,който оказва своето влияние върху нея; да насърчи чрез изучаването на литературни творби разбиране за различието в гледните точки на хора от различни култури и как тези гледни точки изграждат смисъла; да изгради у учениците разбиране на качествата на текста като форма, стил и естетика; да развие у младите хора вкус и интерес към художествената творба и езика; да развие разбиране за техниките на литературната критика, да усъвършенства уменията на учениците за задълбочен самостоятелен анализ и формиране на собствено мнение по различни аспекти

Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Курсът се предлага на SL и HL, като следва един и същ модел, но със значителни количествени и качествени разлики между двете нива.

Съдържание на учебната програма
В рамките на двегодишния курс се изучават 13 произведения, три от тях – представителни творби на световната литература и десет от българската.

Част 1: Световна литература – изучават се 3 творби на HL и 2 творби на SL. Учениците предават съчинение разсъждение (reflective statement) и литературно есе (literary essay) по една от творбите, изучавани в тази част. 
Част 2: Подробно разглеждане – изучават се 3 творби на HL (едната задължително поезия), и 2 на SL от различни жанрове. Оценява се чрез устен изпит – 10-минутен коментар върху откъс от изучавана творба за SL, а за HL – върху изучавано стихотворение , последвано от дискусия с учителя.
Част 3: Литературни жанрове – изучават се 4 творби на HL и 3 творби на SL от един жанр. Оценява се на втория писмен изпит,
Част 4: Творби по избор -  3 на HL и 3 на SL, които се оценяват на устна презентация.

За да бъдат спазени изискванията на ІВ към предмета, в програмата са включени различни литературни жанрове и периоди от историята на българската и световната литература. За да бъдат покрити и изискванията на МОН, голяма част от авторите и творбите, включени в ІВ курса, са избрани от конспекта за държавния зрелостен изпит. 

Оценяване
Крайната оценка се формира от вътрешното и външното оценяване. Вътрешното оценяване представлява 30% от крайната оценка и включва два устни изпита – устна презентация и устен коментар с последваща дискусия. Устният коментар с  дискусия се записва, а аудиозаписът се изпраща на екзаминатори на ІВ за модериране на оценката. Външното оценяване носи 70% от крайната оценка и се състои от три елемента: писмена работа (Written assignment & Reflective statement – 25 %), която се изработва още първата година от курса на обучение, и два писмени изпита (Paper1 – 20% и Paper 2 – 25%), които се провеждат по време на финалната изпитна сесия в края на двегодишното обучение в ІВ програмата.

 

За чуждестранни ученици се организира самостоятелна подготовка по предмета и на други езици (немски, китайски).

 

Група 2: Овладяване на чужди езици (Language acquisition)

 

Език Б – английски език (Language B - English)                                               

 

Английски език Б е курс за ученици, които вече имат познания по езика. Фокусът е върху заучаването и прилагането на езиковата система чрез слушане, говорене, четене и писане.

 

Цели
Целта е да се насърчат учениците да усъвършенстват уменията си да се изразяват писмено и устно, така че в края на курса да могат:
- Да общуват ясно и ефективно в широк спектър от ситуации.
- Да разбират и използват богат речников състав.
- Да изразяват идеите и възгледите си, като структурират аргументацията си ясно и убедително.
- Да разбират и анализират сравнително сложни писмени и устни материали.
- Да оценяват тънкостите на езика в широк гама от форми, стилове и регистри.
- Да демонстрират интерес и чувствителност по отношение на културите, свързани с английския език.
- Да изградят увереност в употребата на езика и да го използват с удоволствие за комуникация.


Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Курсът се предлага на SL и HL. Учебната програма за двете нива е еднаква, като на HL са включени и 2 литературни творби. Разликата между нивата се определя от целите и критериите на оценяването, дълбочината и широчината на изучаваните теми, оценяваните компонентни, изучаването на литературни творби и учебните часове (150 на SL и 240 на HL).


Съдържание на учебната програма
Ядрото на курса - включващо теми и за двете нива - е разделено на три основни теми: Медии и комуникация; Глобални проблеми; Социални взаимоотношения
Освен това, се избират две от следните пет избираеми теми: Културно разнообразие; Обичаи и традиции; Здраве; Свободно време; Наука и технологии
На HL учениците изучават допълнително две литературни творби.


Оценяване

Външно оценяване – 70 %
Изпит 1: Умения за възприемане на текст - 25%:
- Четене с разбиране, базирано на четири (SL) или пет (HL) писмени текста.
Изпит 2: Умения за създаване на текст – 25%:
- Раздел A: Една писмена задача от 250–400 думи по избор от пет възможности, базирана на избираемите теми.
- Раздел B: Лична интерпретация на зададен цитат, свързан с основните теми. Отговорът трябва да е с дължина от 150 до 250 думи (само за HL).

Писмена задача: Умения за възприемане и създаване на текст – 20%
За SL: Сравнително четене и създаване на писмен текст от 300 до 400 думи плюс експозе от 100 думи. Задачата е базирана на изучавани теми от ядрото.
За HL: Творческа задача, която включва създаването на текст от 500 до 600 думи и експозе от 150 думи. Писмената задача е базирана на едно или две литературни произведения, изучавани по време на двугодишния курс.

Вътрешно оценяване - 30%
Индивидуален устен изпит – 20%
Базиран на избираемите теми: представлява 10-минутна презентация по фотография и дискусия с преподавателя по свързаните с нея теми.
Интерактивна устна задача – 10%
Базирана на основните теми: преподавателят оценява три устни задачи, проведени в часовете.

 

Език за начинаещи (ab initio) – испански и немски език                

 

Езиковият курс за начинаещи (ab initio) е предназначен за ученици, които имат ограничени/никакви познания по езика. Учениците не само могат да започнат изучаването на втори чужд език в училище, но и да се запознаят с културата на съответния език.

Цели
Целите на езиковия курс за начинаещи са идентични с целите на обучението по предметите в група 2 – да се насърчат учениците да усъвършенстват уменията си да се изразяват писмено и устно, като са съобразени с началното ниво на изучаване на езика.

Стандартно (SL)
Курсът се изучава единствено на SL.

Съдържание на учебната програма

Обучението включва работа с текстове от ежедневието и е насочено към развиване на комуникативните умения на учениците от самото начало на обучението. Учебното съдържание е организирано в три основни теми:
•    Човек и общество;
•    Работа и свободно време;
•    Градска и извънградска среда.

Във всяка основна тема има съответни подтеми, които дават на учениците възможности да практикуват и изследват езика, както и да развиват разбиране за други култури. Чрез изграждането  на умения за възприемане, изразяване и интерактивност, учениците могат да реагират и да взаимодействат по подходящ начин в определени ежедневни ситуации.

Всеки от езиковите курсове за начинаещи се изучава по конкретна програма за граматичния и лексикален материал, която  се следва заедно с указанията в ръководството.

Оценяване

Външно оценяване – 75%

Изпит 1: Умения за възприемане на текст – 30%
Четене с разбиране на четири писмени текста. (40 точки)
Упражнение за боравене с текст.

 

Изпит 2: Умения за създаване на текст – 25%
Две задължителни писмени задачи. (25 точки)
Раздел A (7 точки): Отговор на един въпрос по избор от два.
Раздел B (18 точки): Отговор на един въпрос по избор от три.

Писмена задача: Умения за възприемане и създаване на текст – 20%

Писмена задача с обем от 200–300 думи на изучавания език, която се изпълнява в час под наблюдение на учител. (20 точки)

 

Вътрешно оценяване: интерактивни умения – 25%
Индивидуален устен изпит (25 точки)
Устен изпит от три части, който се оценява от учителя и се модерира външно от IB.
•    Част 1: Презентация на ученика по фотография (по избор от две).
•    Част 2: Последващи въпроси по фотографията.
•    Част 3: Общ разговор, включващ поне два въпроса от писмената задача.

 

Група 3: Човек и общество (Individuals and societies)

 

Икономика                                                                                               

                                                                                        

Икономиката е предмет, който изучава недостига и разпределението на ресурсите, както и методите и процесите за задоволяване на човешките потребности. Предметът също така развива разбиране за въпросите на развитието, с които се сблъскват страните в процеса на промяна. Като социална наука, икономиката използва научни методи, които включват количествени и качествени елементи.

 

Цели
В допълнение към целите на предметите от група 3,  учебната програма по икономика на стандартно и високо ниво цели да помогне на учениците:
-    да разбират и развиват микроикономически и макроикономически теории и концепции, както и да ги прилагат в условията на реалната икономическа действителност;
-    да оценяват влиянието на различните икономически взаимодействия между страните и отражението им върху индивидите и обществата;
-    да бъдат добре осведомени по въпросите, свързани с икономическото развитие на нациите.

Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Учениците, изучаващи икономика на SL и HL имат обща учебна програма, като за HL някои от темите са разширени. Учебната програма както за SL, така и за HL изисква учениците да развият определени умения, техники, качества и знания. Учениците на HL също трябва да усвоят допълнителен набор от знания, включващи способността да анализират, синтезират и оценяват науката, както и да развият качествени умения с цел да обясняват и анализират икономическите взаимовръзки.

Съдържание на учебната програма
1. Микроикономика - Конкурентни пазари: търсене и предлагане; Еластичност; Държавна намеса; Пазарен дефект; Теория на фирмата и пазарни структури (само за HL)    35    95
2. Макроикономика - Равнище на общата икономическа активност; Съвкупно търсене и съвкупно предлагане; Макроикономически цели; Фискална политика; Парична политика
3. Международна икономика - Международна търговия, Валутни курсове; Платежен баланс; Икономическа интеграция; Условия на търговия (само за HL).
Икономика на развитието    Икономическо развитие; Измерване на икономическото развитие; Роля на националните фактори; Роля на международната търговия; Роля на преките чуждестранни инвестиции; Роля на международната политика и многостранната помощ; Роля на международния дълг; Баланс между пазарите и намеса.

Вътрешно оценяване - Портфолио от три коментара, 750 думи, всеки от различен раздел

 

Оценяване
Целите на оценяването (ЦО) по икономика са четири, като в края на курса се очаква учениците да могат да:
1.  демонстрират познаване и разбиране на конкретното съдържание
2.  прилагат и анализират тези знания и разбиране
3.  обобщават и оценяват
4.  подбират, използват и прилагат различни умения и техники.

По отношение на съдържанието на учебната програма и в изпитните въпроси се използват основни инструкции, които посочват доколко задълбочено се разглежда дадената тема. Те са класифицирани по-долу спрямо целите на оценяването:
•  ЦО1 – познаване и разбиране на конкретно съдържание
•  ЦО2 – прилагане и анализ на тези знания и разбиране
•  ЦО3 – обобщение и оценка
•  ЦО4 – подбор, използване и прилагане на различни умения и техники
Учителите и учениците трябва да са запознати с тези условия, за да разбират степента на задълбоченост на разглеждането, която се изисква при изпитните въпроси.

Външно оценяване – 80%                                                                                  
SL    Писмен изпит  1 – 40%   Разширен отговор (50 точки)
                 Раздел A - Микроикономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор. (25 точки)
                 Раздел B – Макроикономика] Отговор на един от два възможни въпроса по избор. (25 точки)

 

HL    Писмен изпит  1 –  30%   Разширен отговор (50 точки)
                 Раздел A - Микроикономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (25 точки).
                 Раздел B – Макроикономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (25 точки).

 

SL    Писмен изпит  2 – 40%    Тълкуване на данни (40 точки)
                 Раздел A – Международна икономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (20 точки).
                 Раздел B – Икономика на развитието; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (20 точки).

 

HL    Писмен изпит  2 – 30%     Тълкуване на данни (40 точки)
                  Раздел A – Международна икономика; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (20 точки).
                  Раздел B – Икономика на развитието; Отговор на един от два възможни въпроса по избор (20 точки).

 

HL    Писмен изпит 3 - 20%       Разширен отговор (50 точки);
                  Разширен учебен материал от раздели: микроикономика, макроикономика, международна икономика, икономика на развитието.
                  Отговор на два от три възможни въпроса по избор (25 точки на въпрос).

Вътрешно оценяване – 20%
SL & HL    Този компонент се оценява от учителя и се изпраща на ІВ за модериране на оценката в края на курса. Учениците изработват портфолио с три коментара върху различни раздели и  подбрани актуални материали от медиите. Брой думи – до 750; (45 точки).

 

История                                                                                                    

 

Историята е процес на записване, изучаване и тълкуване на миналото чрез проучване на различни по характер извори. Това е дисциплина, която помага на хората да разберат себе си, другите и света – както в миналото, така и в настоящето.

Предметът „История“ в Дипломната програма на ІВ се състои от основен курс, включващ детайлно изучаване на установена предметна област, и две изборни теми. За високо ниво учениците избират между няколко избираеми направления в по-широка област, като се насърчава изучаването в дълбочина.

Цели
•    Да обучава учениците в разбиране на историята като учебна дисциплина и като наука, запознаваща ги с естеството и разнообразието на

     историческите извори, методи на изследване и интерпретации;
•    Да насърчава разбирането на настоящето чрез критично разглеждане на миналото;
•    Да спомага за разбирането на историческото наследство на национално, регионално и международно ниво;
•    Да развива у учениците съзнание за историческа идентичност чрез изучаване на историческия опит на различни култури.

Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Обучението на стандартно ниво завършва с два външни писмени изпита и историческо изследване за вътрешно оценяване. Обучението на високо ниво завършва с три външни писмени изпита и историческо изследване за вътрешно оценяване.

Съдържание на учебната програма
В рамките на двугодишния период на обучение учениците се запознават с основните исторически процеси от световната история през 20 век (направление 2).


SL & HL  (40 часа)  Зададена тема:

                                         Миротворчество и мироопазване – международните отношения в периода 1918–1936 г.

 

SL & HL  (90 часа)  Теми по избор:

                                         1. Създаване и управление на еднопартийните режими
                                         2. Студената война

HL         (90 часа)  Тема по избор с три подтеми: Аспекти на историята на Европа и Близкия изток:
                                         1. Междувоенните години: конфликти и сътрудничество (1919 – 1939 г.)
                                         2. Съветският съюз и Източна Европа (1924 – 2000 г.)
                                         3. Втората световна война и следвоенното развитие на Западна Европа (1939 – 2000 г.)

SL & HL    Вътрешно оценяване: Историческо изследване    20 часа


Оценяване
Външно оценяване – 80% (5 часа)
•  Писмен изпит 1 – 20% (1 час)
   Четири кратки структурирани въпроса (25 точки)

•  Писмен изпит 2 – 25% (1 час и 30 минути)
   Два въпроса за развиване (40 точки)

•  Писмен изпит 3 – 35% (2 часа и 30 минути)
   Три въпроса за развиване (60 точки)

Вътрешно оценяване – 20%
   Историческо изследване върху тема от програмата по избор
   Приблизително 20 учебни часа. (25 точки)

 

Група 4: Експериментални науки (Experimental sciences)

 

Биология                                                                                                  

 

IB биология включва теми като анатомия и физиология на човека, биохимия, генетика, еволюция и екология.

Цели
Целта е да се насърчат учениците да подобрят своите научни познания, така че в края на курса те да могат да:
- показват разбиране на научните факти, понятия, техники, терминология и методи за представяне на събраната информация;
- прилагат и използват познанията си по отношение на научни факти, понятия, методи и техники;
- използват ефективно научната терминология и прилагат подходящи методи за представяне на информация.

Стандартно (SL) и високо ниво (HL)
Курсът се предлага на SL и HL. Има обща учебна програма в SL и HL – теми от 1 до 6 и два допълнителни раздела, избрани от учениците. HL включва допълнителни теми от 7 до 11.

Съдържание на учебната програма
Учебната програма обхваща 11 теми (ядро от 6 еднакви за двете нива теми и други 5 само за HL), допълнителни 2 теми по избор от 4, лабораторни експерименти, и практически интердисциплинарен проект.

    Ядро с еднакви теми за двете нива:
Тема 1: Клетъчна биология – клетъчна теория, прокариотни и еукариотни клетки, мембранна структура и транспорт, произход на клетките, клетъчното делене, стволови клетки
Тема 2: Молекулярна биология – химични елементи и вода, въглехидрати, липиди и протеини, ДНК (структура, репликация, транскрипция и транслация), клетъчно дишане и фотосинтеза
Тема 3: Генетика и генно инженерство – хромозоми, гени, алели и мутации, унаследяване на кръвни групи, клониране на организми, генетична модификация и биотехнологии
Тема 4: Екология – съобщества и екосистеми, енергиен поток, въглероден цикъл, изменение на климата
Тема 5: Eволюция и биологично разнообразие – доказателства за еволюцията, естествен подбор, класификация, биологично разнообразие, кладистика
Тема 6: физиология на човека – структура и функции на основните човешки системи; хомеостаза и имунитет

    Теми само за HL:
Тема 7: Нуклеинови киселини
Тема 8: Метаболизъм, клетъчно дишане и фотосинтеза
Тема 9: Растения – растителна структура, транспорт и възпроизводство на цъфтящи растения
Тема 10: Генетика и еволюция – полигенно унаследяване, скачени гени, кросинговър
Тема 11: Физиология на животните

    Допълнителни теми (две от четири по избор):
A: Невробиология и поведение – невронно развитие на човешкия мозък, възприемане на стимули, вродено и заучено поведение, неврофармакология, етология
B: Биотехнологии и биоинформатиката – микроорганизми в промишлеността, биотехнологиите в селското стопанство, опазването на околната среда, медицина, биоинформатика
C: Екология и опазване на околната среда
D: физиология на човека

    Лабораторни експерименти:

SL – 30 часа лабораторна работа, HL – 50 часа лабораторна работа

    Интердисциплинарен проект в група 4:

Това е съвместна дейност, при която ученици, изучаващи различни предмети от група 4, работят заедно по научна или технологична тема, която им дава възможност да споделят понятията и наученото по различните предмети.

Оценяване
Външното оценяване представлява 76% от крайната оценка и се състои от три писмени изпита:
Изпит 1 – съставен от въпроси с избор от няколко отговора
Изпит 2 – състои се от две части:
         Раздел A – въпроси, които изискват учениците да анализират даден набор от данни
         Раздел Б – от учениците се очаква да отговорят на два въпроса по избор от четири за HL или един въпрос по избор от три в SL.
Изпит 3 – няколко въпроса с кратки отговори и един въпрос с разширен отговор по всяка от двете избрани допълнителни теми.

Вътрешното оценяване представлява 24% от крайната оценка и включва лабораторен протокол от 10 часа работа се представя за независима оценка на модератор.

Физика

 

Група 5: Математика (Mathematics)

 

Математика на високо и на стандартно ниво                               

 

Тъй като учениците имат различни интереси и способности, Група 5: Математика предлага четири курса. Всеки курс е предназначен за конкретна група ученици. Ето защо е изключително важно всеки ученик много внимателно да избере подходящия за него курс. В „Меридиан 22” се предлага математика на стандартно ниво (Mathematics SL) и математика на високо ниво (Mathematics HL).

Математика SL
Този курс е предназначен за ученици, които вече имат знания за най-важните  математически понятия и притежават необходимите умения да прилагат правилно основните математически подходи. Очаква се учениците, обучаващи се в този курс, да получат солидна математическа подготовка и да продължат своето университетско обучение в специалности като химия, икономика, психология или бизнес администрация.  

Математика HL
Този курс е предназначен за ученици със солидна математическа подготовка, които са овладели и могат да прилагат различни математически подходи. Очаква се повечето от тези ученици да включат математиката като основна дисциплина в своето университетско образование или като отделен предмет, или като част от обучението по физика, инженерни науки или технологии. Възможно е някои ученици да следват този курс поради засилен интерес към математиката и интерес към решаването на математически задачи.

Цели
Основните цели на математическите курсове от група 5 са да се даде възможност на учениците да: 
1.    получат удовлетворение от работата по математика и да оценят елегантността и силата на математиката
2.    разбират принципите и същността на математиката
3.    се чувстват уверено и сигурно в различни ситуации
4.    да развият логическо, критично и съзидателно мислене, търпение и постоянство при решаване на задачи
5.    използват и усъвършенстват възможностите си за абстаркция и обобщение 
6.    прилагат придобитите знания и умения в други области на знанието
7.    разбират как развитието на технологиите и математиката си взаимодействат
8.    оценяват моралните, социалните и етичните последствия, произтичащи от работата на математиците и приложенията на математиката
9.    оценяват интернационалните измерения на математиката
10.    оценяват приноса на математиката към други предметни области и в частност към курса по теория на познанието.

Съдържание на учебната програма
Всички теми са задължителни. За започване на съответния курс учениците трябва да имат необходимите знания от предходните години. 

Тема 1.  Алгебра
Тема 2.  Функции и уравнения
Тема 3.  Тригонометрични функции и тригонометрия
Тема 4.  Вектори
Тема 5.  Статистика и вероятности
Тема 6.  Анализ
 
Допълнителна избираема теми – само за високо ниво
Учениците трябва да изберат една от следните теми: 

Тема 7. Вероятности и статистика
Тема 8. Множества, релации и групи
Тема 9. Анализ
Тема 10. Дискретна математика

Оценяване
Външно оценяване – 80%
SL    Изпит 1 – 40%                                                                         
                Част А: Задачи с лесно решение от цялата програма.
                Част B: Задачи с по-трудно решение от цялата програма.
HL    Изпит 1 – 30%                                                                                          
                Част A: Задачи с лесно решение от основната програма.
                Част B: Задачи с по-трудно решение от основната програма.

SL    Изпит 2 – 40%                                                                         
                Част А: Задачи с лесно решение от цялата програма.
                Част B: Задачи с по-трудно решение от цялата програма.
HL    Изпит  2 – 30%                                                                                         
                Част A: Задачи с лесно решение от основната програма.
                Част B: Задачи с по-трудно решение от основната програма.

HL    Изпит 3 – 20%                                                                                               
                Задачи с по-трудно решение от допълнителната избираема програма.

 

Вътрешно оценяване – 20%
Вътрешното оценяване се извършва от учителя и се модерира от IB в края на курса.
SL & HL    Математическо изследване                                                                             
              Вътрешното оценяване се извършва върху индивидуално изследване на математически проблем.

 

Група 6: Изкуства/ избираем предмет (Arts/ Electives)

 

Учениците избират втори предмет от групи 1 – 5.