Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

Through high quality education to a better world!

Through high quality education to a better world!

Through high quality education to a better world!

Прием


Гимназия "Меридиан 22" предлага обучение от 8. до 12. клас. Училището има ограничен брой места, тъй като фокусът на образователния процес е върху индивидуалния подход към всеки ученик.

 

Целта на приема е да се изберат тези ученици, които ще могат да оползотворят по най-добрия възможен начин образователните възможности, които училището предлага.

 

Освен български ученици, в училището се обучават младежи с различна националност, които идват от различна етническа и културна среда. Политиката за прием на "Меридиан 22" насърчава това многообразие и се стреми всички ученици да получат най-доброто от образователната среда и да постигнат своите образователни цели.

 

Пълна информация за приема може да намерите в нашата Политика за прием:

 

 

 

ВАЖНИ ДАТИ

Прием за 2019 - 2020 учебна година

 

 

Регистрация за изпит:

до 16 март 2019 г.

 

Изпит:

16 март 2019 г., събота, 9:00 ч.

В деня на изпита кандидатите трябва да са в училище в 8.45 ч.

 

Обявяване на резултатте:

22 март 2019 г., петък

 

 

 КАНДИДАТСТВАНЕ
Прием в 8. клас
 

 

Регистрация за изпит
- попълване на заявление за явяване на изпит
- внасяне на регистрационна такса – 50 лева
- копие от бележник за 7. клас, който удостоверява минимален успех от I срок на 7. клас много добър 4.50

 

Изпит - продължителност 3 астрономически часа
   1. Тест по български език и литература
   2. Тест по математика  


При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали. Резултатите се обявяват в срок от 7 дни след изпита.

 

Състезателен бал
Състезателният бал се формира като сбор от оценките по български език и литература и математика от приемния изпит.

Провежда се интервю със семейството и ученика. Въз основа на него и на  резултатите от изпита на кандидата се предлага място.  

 

Записване
Записването става чрез сключване на договор за обучение и заплащане на годишна такса. То започва след обявяването на резултатите и продължава до попълване на свободните места. Свидетелството за oсновно образование се представя след получаването му от съответното училище.

 

 

   
Прием в 9. – 12. клас по българската програма

- среден успех над 4.50

- попълване на заявление

- удостоверение за преместване (І срок или завършен клас)
- приравнителен изпит/и, ако са необходими за приравняване на учебните планове.

 

Провежда се интервю със семейството и ученика, въз основа на което на кандидата се предлага място.

 

Записване
Записването става чрез сключване на договор за обучение и заплащане на съответната такса за обучение.

 

Прием в Дипломната програма на IB

Регистрация
- заявление
- академична справка (І срок или завършен клас) или копие от бележник - среден успех над 4.50
- мотивационно писмо на английски език до Комисията по приема (до 400 думи)
- регистрационна такса - 50 лв. (за кандидати от други училища)

Приемен изпит
Изпитът по английски език е базиран на формата на Cambridge Certificate in Advanced English.
При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали.

 

Резултатите се обявяват в срок от 7 дни след изпита.


Състезателен бал
Състезателният бал се формира от:
- изпита по английски език
- средния успех от 10. клас (І срок на 10. клас)

 

На кандидатите се предлага място в Дипломната програма след одобрението на Комисията по приема, която включва IB координатора, ученическия съветник, училищния психолог и учители. Комисията взема решението си относно кандидата въз основа на:

- състезателния бал
- интервюто относно мотивацията на кандидата и познаването на профила на IB ученика и мисията на IB, изискванията на IB и правилника и ценностите на училището.

 
Записване
Записването се извършва чрез сключване на договор за обучение и заплащане на годишна такса.

Записването в Дипломната програма на IB става, след като кандидатът и неговите родители/настойници декларират, че познават и приемат изискванията и правилата на IB. Изборът на предметите се прави от кандидата с подкрепата и насоките на IB координатора и ученическия съветник.